25 de gener del 2023

La millora de la competència en llengua oral depèn de la seva avaluació

Avaluar adequadament la competència comunicativa oral és crucial per a garantir l'èxit lingüístic dels estudiants

Per Jordi Viladrosa i Clua

La competència en comunicació oral és considerada una habilitat important en el currículum educatiu de la major part dels països. Malgrat això, no sempre es treballa de manera sistemàtica a les aules, tot i que es promou que els alumnes preparin presentacions orals, facin debats, discussions en grup o, fins i tot, en algunes escoles, els estudiants reben una preparació específica d'oratòria per a millorar la seva capacitat de parlar en públic. A l’Estat espanyol i a Catalunya aquesta competència forma part del currículum de les llengües.

L’expressió oral es valora en molts països arreu del món, però les pràctiques d'avaluació varien en funció del país. El que sí que passa arreu és que els alumnes solen millorar a mesura que avancen en el nivell educatiu i compten amb més oportunitats per a practicar i desenvolupar aquesta habilitat. No hi ha una altra opció: sense treballar-ho específicament i sense avaluar-ne el procés d’aprenentatge i el producte educatiu que en resulta, no hi pot haver una millora consistent d’aquesta competència.

Així, doncs, avaluar adequadament la competència comunicativa oral garanteix l'èxit lingüístic dels estudiants. L'ús eficaç d'eines tecnològiques, a part de l’observació directa de les produccions orals dels alumnes, permet un procés més ràpid i fiable per a obtenir resultats significatius sobre el seu progrés. En proporcionar-los feedback immediat sobre la seva intervenció oral, és més fàcil identificar les seves febleses i treballar-les fins a aconseguir millores substancialment notables en la seva habilitat comunicativa. A més, aquest tipus d'avaluació permet que millori no sols cadascun dels alumnes per separat, sinó també tot el grup.

La prova d'expressió oral a Catalunya

Les conegudes avaluacions internacionals PISA, PIRLS, SITES, TALIS o TIMSS no avaluen la competència comunicativa oral. En canvi, PISA sí que avalua la comprensió lectora; una prova promoguda per l’OCDE i aplicada cada tres anys a l’alumnat de quinze anys. També PIRLS, que promou la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) i que s’aplica cada cinc anys a l’alumnat que cursa quart de primària, avalua la comprensió lectora.

A Catalunya, el curs 2018-2019 el Departament d’Educació va avaluar l'expressió oral, que forma part de la competència comunicativa lingüística, en una mostra de 1.700 alumnes de 51 centres educatius i es va aplicar en llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. Està previst que es torni a aplicar aquest 2023 en el marc de les proves censals de competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació secundària obligatòria; unes proves que tenen caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres.

La prova té les següents característiques:

  • Avalua l’expressió oral i la interacció.
  • Es tracta d’una prova de tipus competencial.
  • S’emmarca en una realitat propera a l’alumnat i en un context que podria ser real.
  • Ofereix suport audiovisual.
  • Es fa un treball tant individual com en parella.
  • Es tenen en compte els aspectes paraverbals.
  • Es proporciona la guia d’aplicació, una rúbrica d’avaluació i un full de registre.

Els processos avaluats són els següents:

Font: CSASE (2019). L’avaluació de l’expressió oral. Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als resultats obtinguts en la prova pilot, segons l’informe d’avaluació número 23 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, publicat per la Generalitat de Catalunya (2020), “destaca sobretot el domini dels tres aspectes de la fluïdesa en el discurs: tant en llengua catalana com en llengua castellana, més del 70% dels alumnes se situa en els nivells mitjà-alt i alt”. En canvi, hi ha un nombre important d’alumnes amb una baixa puntuació a lèxic i morfosintaxi. L’estudi de resultats apunta que pot ser pel fet que el discurs oral era improvisat i és més difícil corregir el que s’ha dit i que molts alumnes mostraven una certa pobresa lèxica.

Un altre dels aspectes a destacar és que no hi ha diferència significativa entre la llengua catalana i la castellana en l’avaluació de l’expressió oral. Tot i això, si es creuen els resultats amb la variable de nivell de complexitat de centre, s’observa que ambdues llengües mostren un mateix patró: l’alumnat de centres amb un nivell alt de complexitat obté pitjors resultats que l’alumnat de centres amb un nivell de complexitat mitjà o baix. En llengua anglesa els resultats són encara millors en aquests nivells. Pel que fa al gènere, s’aprecia que en les tres llengües les noies presenten millors resultats que no pas els nois i, si ens fixem en l’indicador “capital cultural” de l’alumnat, veiem que aquest factor té un pes important en l’assoliment de la competència oral, de manera especial en els resultats en llengua anglesa.

Ens crida l’atenció que “la relació entre els resultats de l’avaluació de l’expressió oral i l’afició a la lectura té la significació estadística més alta en els resultats de les tres llengües. Com més declaren els alumnes que llegeixen per obligació, pitjors resultats obtenen. Inversament, com més declara l’alumnat que la lectura és una afició, millors resultats obté”.

Globalment, l’anàlisi dels resultats de l’expressió oral es basa en puntuacions ponderades sobre 100 i els alumnes pertanyents a la mostra varen obtenir 72,9 punts en llengua catalana, 73,7 punts en llengua castellana i 65,7 en llengua anglesa.

Aquest any 2023 el CSASE aplicarà noves proves de comunicació oral de llengua catalana a tots els alumnes de Catalunya que estan cursant 6è de primària i 4t d’ESO i a una mostra dels alumnes d’aquests mateixos cursos se’ls aplicaran aquestes avaluacions en llengua castellana i anglesa.

Amb els resultats obtinguts es podrà fer una nova anàlisi de dades a partir de la qual es podran prendre les decisions oportunes: es veurà que algunes estratègies i eines funcionen bé i que caldrà millorar-ne d’altres. Quan s’ha avaluat una competència, un projecte o una tasca, el procés de presa de decisions és un factor clau que ha de permetre tenir en compte de manera diferenciada els resultats obtinguts. En el cas de l’expressió oral, ens referim a les diferents habilitats orals avaluades, com ara la fluïdesa, la pronunciació, el lèxic emprat, etc. amb la finalitat de definir accions didàctiques específiques més que no pas plans d’acció globalitzats.  

___________________________________________

Per a saber-ne més:

Sanmartí, Neus (2020). Avaluem per aprendre a fer exposicions orals. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Sanz, Glòria (2020). La competència oral en la professió docent. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2020). L’avaluació de l’expressió oral a 4t d’ESO. Curs 2018-2019. Informe d’avaluació, núm. 23. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

 

Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/la-millora-de-la-competencia-en-llengua-oral-depen-de-la-seva-avaluacio/

 

La competència comunicativa oral, una habilitat imprescindible

Les habilitats comunicatives orals són una eina essencial de comunicació tant en l’àmbit personal com en el professional.

Per Jordi Viladrosa i Clua

Les habilitats de comunicació oral són la capacitat d'utilitzar eficaçment la parla per comunicar-nos els uns amb els altres. Aquesta competència és essencial tant per a la vida quotidiana com professional, ja que ens permet relacionar-nos, expressar-nos amb claredat i persuadir els altres. Malauradament, no sempre es posa prou èmfasi en la importància de les habilitats comunicatives orals i, habitualment, a l'escola no es dedica prou temps a aquest aspecte. Això és un error, ja que aquesta habilitat es pot millorar amb l'entrenament i la pràctica. Si ensenyem als nostres joves a expressar-se eficaçment, poden tenir més èxit a l'escola, en la seva carrera professional i en les seves relacions personals.

És la primera forma de comunicació que utilitza la majoria de persones perquè permet connectar amb els altres, compartir idees i conèixer-se. Aquesta és una habilitat important a desenvolupar, ja que les habilitats comunicatives són necessàries en gairebé tots els àmbits de la vida, permeten a les persones expressar-se amb claredat, ser escoltades i compreses. En el món professional, la competència comunicativa oral és fonamental per a poder comunicar-se eficaçment amb companys, caps, clients, proveïdors... No cal dir que són cada cop més importants quan es tracta d'entrevistes de feina, fer presentacions o bé organitzar i participar en reunions. És per això que les habilitats de comunicació oral esdevenen una eina essencial per al desenvolupament professional i personal.

Eines per a treballar l’expressió oral a classe

Hi ha moltes eines que es poden utilitzar per a treballar la competència comunicativa oral a les escoles. Una de les més efectives és la realització de presentacions orals davant d'un públic, habitualment format pels companys de classe. Això pot ser tan senzill com demanar als estudiants que expliquin un tema d'interès o que presentin un treball davant de la classe. També es pot utilitzar la videoconferència perquè els estudiants puguin fer presentacions davant d'un públic més gran o per a fer debats en línia.

Altres maneres d'entrenar la competència comunicativa oral inclouen l'ús de jocs de rol, debats, els discursos o la ràdio escolar. Totes aquestes activitats faciliten als estudiants practicar l'expressió oral i millorar les seves habilitats de presentació. Un exemple d'aquest tipus d'activitat és l’”Storytelling", que consisteix a explicar històries de manera atractiva i captivadora. Aquesta tècnica es pot utilitzar per a qualsevol tema i és especialment útil per a fomentar l'expressió oral i la imaginació dels estudiants.

Els jocs de rol són una forma divertida d'ajudar els estudiants a millorar la seva confiança i la seva habilitat de comunicar-se oralment davant dels seus companys. Es demana als alumnes que formin grups petits i que preparin una peça curta amb una història, diàlegs i uns personatges inventats. Després, han de representar la seva peça davant de la classe.

Els debats són una forma fantàstica d'ajudar els alumnes a desenvolupar la seva capacitat de parlar en públic i discutir els diferents punts de vista. Es formen grups de debat i se’ls demana que discuteixin un tema sobre el qual estiguin ben informats. Després, presenten els seus punts de vista davant de la classe.

El discurs és una forma de comunicació oral directa força efectiva que pot ser utilitzada per a ensenyar habilitats de comunicació. Permeten a l'orador expressar els seus pensaments, punts de vista i idees a la seva audiència. Quan els estudiants els preparen milloren la seva capacitat d'organitzar els seus pensaments i, quan els pronuncien, la seva habilitat de parlar amb fluïdesa i confiança. També es poden utilitzar per a ensenyar a la classe l'habilitat de presentar-se davant d’un públic. 

Ràdio escola: Es formen grups petits que preparen un programa de ràdio per a la classe o per a tota l’escola. Els estudiants han de pensar els temes, els personatges, les entrevistes i les cançons que volen incloure. Això és, escriure els guions i preparar l’escaleta. Després, poden fer una gravació de la seva emissió de ràdio i escoltar-la més tard.

Llengua i comunicació oral

Un bon domini de la llengua i de la comunicació oral són elements essencials per a una comunicació eficaç. És important que els alumnes desenvolupin la seva competència lingüística a través de la interacció oral amb els seus companys i professors. Això implica entendre que els alumnes no solament han de ser capaços de parlar una llengua, sinó també d'escoltar-la i comprendre-la. Cal ensenyar als alumnes a expressar-se adequadament, a formular bones preguntes i a respondre-les adequadament, per tal que puguin establir una comunicació fluida amb els seus companys. A més, és important que desenvolupin habilitats d'escolta i de parla per tal de poder comunicar-se de manera empàtica amb altres persones. Això es pot fer a través de la lectura de textos en veu alta, de fer debats a classe, de fer discursos i presentacions, i de la realització d'activitats interactives en grup.

Per comunicar-se efectivament, és important ser coherent i concís, amb un llenguatge clar i precís. Això implica destinar-hi el temps necessari per a expressar les idees amb claredat, explicar les coses de manera ordenada i amb els detalls oportuns per tal de no deixar les coses a l'atzar. Es pot utilitzar vocabulari específic, però no sempre és necessari: el que importa és que es comprengui el missatge. En el cas d'una comunicació oral, és important fer ús de les pauses adequades, de manera que el missatge es pugui assimilar i processar correctament. És important tenir en compte el nivell d'enteniment de l'audiència i parlar d'una manera que tothom ho pugui comprendre. També s’ha de procurar que el llenguatge sigui empàtic i sintètic, de manera que no s'acabi perdent el fil de la conversa.

La importància del llenguatge no verbal

El llenguatge no verbal és una part important de la comunicació oral. Els gestos, la postura, les expressions facials i els moviments dels ulls poden canviar el significat d'una conversa. Aquests elements no verbals transmeten informació essencial que normalment no es pot expressar amb paraules.

La comunicació no verbal ens ajuda a entendre millor el missatge que volem transmetre. Ens permet expressar emocions que d'altra manera serien difícils de fer notar, com l'entusiasme, l'alegria o la ràbia. Aquests elements també poden ajudar a reforçar les nostres opinions i arguments.

A més, ajuda a millorar la comunicació amb el públic. D’una banda, si els parlants la utilitzen adequadament, poden transmetre missatges més efectius i persuasius. D’una altra banda, les persones també se senten més còmodes comunicant-se amb altres que utilitzen la comunicació no verbal de manera adequada.

5 consells per a un bon ús del llenguatge no verbal

Sense ànim d’abordar tots el aspectes d’aquest tipus de comunicació, destaquem alguns punts que podríem tenir en compte quan, a més a més de posar el focus en allò que diem, també el posem en la manera com ho diem i quines eines utilitzem.

1. Utilitzeu el vostre cos per expressar els vostres sentiments. Els gestos dels ulls, la postura i els moviments de les mans són importants per a transmetre el nostre missatge. És millor evitar posicions tancades o defensives, com ara creuar els braços, per tal de transmetre una actitud amigable.

2. Feu servir un to de veu adequat. Un to de veu moderat, no gaire fort, transmet empatia i respecte.

3. Feu ús del contacte visual. El contacte visual és una forma poderosa d'expressar els nostres sentiments i transmetre el missatge d’una manera més nítida o intensa.

4. Respireu profundament. Una respiració profunda pot ajudar a calmar els nervis i ajudar a comunicar-se de forma clara.

5. Mantingueu una bona distància. És millor no situar-se massa a prop de la vostra interlocució per no fer-la sentir incòmoda.


Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/la-competencia-de-la-comunicacio-oral-una-habilitat-imprescindible/