22 de novembre del 2023

L'expressió oral a la Secundària: una eina essencial per a la comunicació

Com preparar un discurs eficaç

Per Jordi Viladrosa i Clua

Actualment, l'expressió oral és una eina essencial per a la comunicació en qualsevol àmbit de la vida. En educació, és especialment important que els alumnes de l'ESO i el batxillerat desenvolupin aquesta competència, ja que els permetrà expressar-se amb claredat, eficàcia i seguretat en diferents situacions comunicatives amb més o menys grau de formalitat. Gràcies a l'expressió oral s'aprèn a participar en l'aula, exposar temes, defensar idees i punts de vista i resoldre problemes de manera col·laborativa.

En aquest article es proposen una sèrie de consells per preparar un discurs oral eficaç. Tindrem en compte els aspectes següents: estructura, argumentació, creativitat, llenguatge, llenguatge no verbal, espai i temps i imatge personal, que coincideixen amb els criteris de realització de la rúbrica utilitzada per valorar els discursos dels estudiants que participen any rere any al Torneig de Discurs TEDIS, organitzat pel Centre d'Estudis Impuls Educació.

Elements d'un discurs

De manera breu, s'exposen a continuació les característiques de cadascun dels elements d'un discurs oral.

1. Estructura

El primer pas per preparar un discurs oral és definir-ne l'estructura. Ha de ser clara i concisa, i ha de permetre a l'orador organitzar les idees de manera lògica.

Una estructura típica per a un discurs oral consta de les següents parts:

 • Introducció: l'orador ha de presentar el tema i copsar l'atenció del públic.
 • Cos: qui exposa ha de desenvolupar el tema, presentant els arguments i les proves que el sustenten.
 • Conclusió: és on cal resumir les idees principals i deixar una impressió positiva en el públic.

2. Argumentació

Els arguments són el nucli de qualsevol discurs oral. Han de ser sòlids i convincents, i s'han de recolzar en proves. Hi ha diferents tipus d'arguments, com ara els arguments de fet, els arguments d'autoritat, els arguments d'analogia o els arguments de causalitat. L'orador ha de triar el més adequat per al seu discurs.

 

3. Creativitat

Aquest és un element important, ja que en depèn que el discurs sigui més atractiu i memorable per al públic. Entre els recursos que podem utilitzar per afegir creativitat tenim l'ús d'imatges, metàfores o anècdotes. També es pot fer servir l'humor o el suspens per mantenir l'atenció del públic.

4. Llenguatge

S'aconsella fer servir un llenguatge clar, concís i adequat al públic a què s'adreça l'exposició. De vegades serà millor evitar la utilització d'un llenguatge massa tècnic o especialitzat, encara que d'altres vegades això serà un element necessari. En tots dos casos cal procurar una pronunciació clara i comprensible.

5. Llenguatge no verbal

El llenguatge no verbal és tan valuós com el llenguatge verbal. L'expositor ha de mantenir una postura alçada i una mirada segura, i ha de fer ús de gestos i expressions facials que donin suport a les seves paraules amb naturalitat, sense perdre el contacte visual amb el públic.

6. Espai i temps

L'orador s'ha de familiaritzar amb l'espai on pronunciarà el discurs, i ha d'ajustar el to de veu i els moviments a la mida de la sala. També és important respectar el temps assignat.

7. Imatge personal

La imatge personal té un component subjectiu que cal controlar perquè pot influir en l’èxit d'una exposició oral. L'orador s'ha de vestir adequadament per a l'ocasió, i ha de ser conscient que és una eina de comunicació rellevant.

Consells per a professors

Preparar els alumnes per pronunciar un discurs oral o dur a terme una exposició requereix mètode, paciència i pràctica. Per això serà primordial, per exemple:

 • Oferir oportunitats de pràctica: Els alumnes han de tenir l'oportunitat de practicar les exposicions orals en diferents contextos de manera planificada i sistemàtica. Això els ajudarà a desenvolupar la seva confiança i a millorar la seva capacitat d'improvisació. Això implica que han d'estudiar el tema que exposaran, practicar el seu discurs i assajar-ne la presentació.
 • Oferir feedback: Els professors han d'oferir als alumnes un feedback constructiu i orientat a l'aprenentatge. Es pot fer individualment o amb consells adreçats a tot el grup.
 • Crear un clima de confiança: Els alumnes han de sentir-se còmodes a l’hora de parlar en públic. Per això, els professors poden fomentar la participació dels alumnes en un ambient de respecte.

 

Exemple pràctic

Imaginem que un grup d'alumnes de 4t d’ESO ha de defensar un posicionament personal sobre l'impacte del canvi climàtic al planeta. Els alumnes han de preparar un discurs oral de 5 minuts, posem per cas, en què han d'exposar les principals idees i arguments sobre aquesta qüestió.

Suggerim seguir els passos següents:

 1. Investigar el tema per recopilar informació sobre les principals dades i arguments.
 2. Organitzar la informació que han recopilat, de manera que el discurs sigui clar i concís d'acord amb les normes o les bases.
 3. Escriure un guió que els ajudi a organitzar les idees i a controlar el temps.
 4. Practicar el discurs en veu alta, davant d'un mirall o davant d'un company, amic o familiar, i fins i tot gravar-lo per mirar-lo més tard per identificar possibles errors i millorar la claredat i la precisió del llenguatge.

Pel que fa a l'estructura de la seva exposició, els alumnes es poden basar en les tres parts clàssiques:

 • Introducció: heu de presentar el tema de l'exposició i plantejar la tesi que defensaran.
 • Desenvolupament: han d'exposar les principals dades i arguments que donen suport al plantejament.
 • Conclusió: presentar un resum de les idees principals de la seva exposició i reafirmar-ne el raonament o la tesi.

Discursos emblemàtics per continuar aprenent

Un discurs és una manera d'entendre el món, d'ensenyar alguna cosa nova i de promoure una acció concreta.

Per Jordi Viladrosa i Clua

L'art de persuadir els altres sempre ha tingut l'oratòria com a aliada, una aptitud amb què s'aconsegueix un discurs que comuniqui un missatge rellevant i clar, on és tan important el llenguatge verbal com el corporal. La seva estructura és fonamental perquè enganxi a l'audiència i capti allò que realment vol transmetre qui ho pronuncia.

En aquesta ocasió, ens centrarem en l'anàlisi de cinc discursos que, entre molts altres que han deixat empremta en la nostra història contemporània, aporten elements de valor innegable per al progrés de la societat i ens recorden que els drets i els valors es defensen i es viuen per aconseguir que entre tots construïm un món millor.

 

El primer que m'ha semblat oportú comentar és el de Winston Churchill el 1940, "We Shall Fight on the Beaches” (Lluitarem a les platges). Aquest discurs icònic va ser pronunciat durant la Segona Guerra Mundial. Churchill hi va transmetre determinació i resistència davant l'adversitat, la capacitat de lideratge i la mobilització de la voluntat col·lectiva i la defensa dels valors democràtics. Es considera un dels discursos més emblemàtics de la història. Entre els aspectes més rellevants tenim els següents:

·        Churchill va destacar la determinació de la nació britànica i la disposició a lluitar contra l'ocupació nazi.

·        Va emfatitzar el valor i el sacrifici dels soldats i el poble britànic a la defensa del seu país.

·        Churchill va subratllar la importància de l'aliança entre la Gran Bretanya i els seus aliats, i la necessitat de mantenir la solidaritat i el suport mutu davant de l'enemic.

·        Malgrat les dificultats i la incertesa, Churchill va transmetre un missatge d'esperança i fortalesa.

 

"I Have a Dream " (Tinc un somni) és el discurs pronunciat per Martin Luther King Jr. el 1963. Hi va advocar per la igualtat racial i la justícia social, la capacitat d'inspirar les masses, la visió d'un món millor i més just, i una invitació a l'acció i la unitat. Aquests són alguns dels seus punts clau:

·        Luther King Jr. va denunciar la discriminació racial i la injustícia que patien els afroamericans als Estats Units. Va posar èmfasi a garantir la igualtat de drets per a tots els ciutadans, sense tenir en compte el color de la pell.

·        Va visualitzar un món on totes les persones, sense importar el seu origen ètnic, visquessin juntes en harmonia i es tractessin amb respecte mutu.

·        Luther King Jr. va advocar per la no-violència com a mitjà per aconseguir el canvi social. Inspirat per la filosofia de Mahatma Gandhi, va promoure la resistència pacífica i la protesta no violenta com a eines poderoses per lluitar contra la injustícia i aconseguir la igualtat.

·        Va reivindicar els drets civils com a drets inalienables i fonamentals de totes les persones. Va demanar la protecció dels drets de vot, la igualtat d'accés a l'educació i la justícia, i la fi de la discriminació en totes les seves formes.

·        Va instar l'audiència a actuar i lluitar per la justícia i la igualtat. Va animar les persones a no defallir per tal de buscar un món millor i els va infondre l’esperança que, malgrat els desafiaments, el canvi era possible.

 

El discurs de Pau Casals davant les Nacions Unides, conegut com el "Discurs de la Pau", va ser pronunciat el 24 d'octubre de 1971 a la seu de l'ONU a Nova York. Es va convertir en un símbol d'esperança i de defensa de la pau i la necessitat de deixar de banda les diferències. En ell, Pau Casals va abordar diversos punts clau:

·        Va fer una crida a buscar la pau i la fraternitat entre els pobles del món. Per això va animar a abandonar la violència i la guerra, i a procurar la resolució pacífica dels conflictes internacionals.

·        Casals va denunciar la creixent despesa en armes i la carrera armamentista entre les nacions. Va instar a redirigir aquests recursos cap al benestar de la humanitat , especialment en termes d'educació, salut i erradicació de la pobresa.

·        Pau Casals, reconegut violoncel·lista i director d'orquestra, va ressaltar el poder de la música com un llenguatge universal que transcendeix les barreres culturals i lingüístiques. Va posar èmfasi en la seva capacitat per inspirar i unir les persones al voltant de valors comuns.

·        Va emfatitzar la importància d'educar les generacions joves en els valors de la pau, el respecte mutu i la justícia. Va destacar el paper fonamental dels joves en la construcció d'un món millor i va animar a protegir i nodrir-ne l'esperit.

 

Un dels discursos més emblemàtics de Sant Joan Pau II és el que va pronunciar el 2 de juny de 1979 en la primera visita al seu país natal, Polònia, durant el seu papat. Aquest discurs, conegut com el "Discurs de Varsòvia", és considerat històric i significatiu per diverses raons:

·        Sant Joan Pau II va encoratjar els polonesos a mantenir la fe i l'esperança enmig de l'opressió i la lluita per la llibertat. Les seves paraules van inspirar el poble polonès en la seva lluita per la democràcia i els drets humans.

·        Va reafirmar la seva creença en la llibertat com un dret fonamental i va defensar la dignitat de cada persona com a imatge de Déu.

·        El discurs de Sant Joan Pau II a Varsòvia també va ser una invitació a mantenir la fe i els valors morals en una època d'agitació i de conflicte. Va posar èmfasi en la importància de la fe a la vida de l'individu i de la societat.

Les principals aportacions de Sant Joan Pau II durant el seu papat van més enllà d'un sol discurs. No hi ha dubte que va ser un prolífic autor i teòleg. Els seus escrits comprenen una àmplia gamma de temes, des de la moral i l'ètica fins a la teologia de la sexualitat i la vida humana. Actualment, continua sent una font d'inspiració per a milions de persones a tot el món.

 

A "The Power of Introverts" (El poder dels introvertits), l'autora del qual és Susan Cain (2012), es destaquen les qualitats i fortaleses dels introvertits en un món sovint afavoridor dels extravertits. Promou la defensa de la diversitat i la valoració de diferents perspectives i personalitats. En ell, Cain:

·        Subratlla que ser introvertit no és negatiu o que necessita ser corregit, sinó que és una valuosa manera de ser i contribuir al món. Ressalta les qualitats positives d'aquestes persones, com la capacitat de reflexió profunda, l'escolta activa, la creativitat , el pensament independent i la resolució de problemes.

·        Argumenta que els millors resultats s'aconsegueixen quan els equips de treball inclouen tant introvertits com extravertits. Ressalta la importància de reconèixer i aprofitar les habilitats i contribucions úniques de cada grup, promovent un equilibri que fomenti la diversitat de pensament i la col·laboració efectiva.

·        Advoca per crear entorns que permetin als introvertits ser autèntics i desenvolupar les seves fortaleses individuals. Destaca la importància de cultivar l'autoestima i la confiança en ells mateixos, i com això contribueix al benestar personal i a l'èxit en diversos àmbits de la vida.

·        Promou un canvi cultural en què es valori i es doni suport a la diversitat de personalitats. Proposa la creació d'espais i oportunitats que fomentin la participació equitativa on tothom sigui escoltat i apreciat.

 

Elements comuns a tots ells

Tot i que els discursos que hem escollit aborden temes diferents i van ser pronunciats en contextos històrics i culturals diferents, hi ha alguns punts que tots tenen en comú:

·        Inspiració i motivació Busquen inspirar i motivar l'audiència. Ja sigui mitjançant l'expressió d'un somni, la invitació a l'acció, o el foment de la determinació i la valentia, cada discurs té com a objectiu transmetre un missatge poderós que inspiri les persones a canviar i a lluitar per allò amb què creuen.

·        Lluita per la llibertat i la igualtat: Aborden la lluita per la llibertat, la justícia i la igualtat en diferents contextos. Ja sigui la lluita contra la discriminació racial, el totalitarisme o l'opressió, tots aquests discursos defensen la idea que totes les persones han de ser tractades amb igualtat i tenir oportunitats justes.

·        Superació d'obstacles i adversitats Cada discurs fa referència a la superació d'obstacles i adversitats. Ja sigui la resistència contra l'ocupació nazi o la lluita contra l'opressió, aquests discursos destaquen la importància de perseverar enmig de les dificultats i mantenir l'esperança d'un futur millor.

·        Valor i sacrifici: Emfatitzen el valor i el sacrifici com a elements fonamentals per aconseguir el canvi. Destaquen la importància de la valentia individual i col·lectiva, així com el compromís de lluitar per principis i valors més elevats, fins i tot quan això impliqui sacrificis personals.

·        Invitació a la unitat i solidaritat. Cada discurs convida particularment a la unitat i la solidaritat, ja sigui entre diferents grups ètnics, països o individus. Ressalten la importància de treballar junts, superar les divisions i unir-se darrere d'un objectiu comú.

 

En conjunt, aquests discursos demostren el poder de l'oratòria per transmetre missatges inspiradors, motivar les persones i impulsar el canvi a la societat. Darrere de cadascun hi ha molta feina, talent i capacitat d'emocionar-se i d'emocionar portant les paraules que s'han escrit en un paper a una audiència que s'interessarà pel contingut i per incorporar el missatge transmès a la seva pròpia vida.