28 de maig del 2024

Ressenya del llibre “Feedback formatiu. Diàleg significatiu per millorar l'aprenentatge”, de Jackie Acree Walsh

El diàleg orientat amb un propòsit i el feedback formatiu augmenten la participació de l'alumnat i en milloren l'aprenentatge

per Jordi Viladrosa i Clua

Jackie Acree Walsh és una consultora i autora independent que s’està a Montgomery, Alabama. S'associa amb educadors de tot el país per millorar l'ensenyament i liderar programes educatius a les aules, escoles i districtes mitjançant l'ús de preguntes de qualitat. Ha estat autora o coautora de vuit llibres i nombrosos articles centrats en el qüestionament. El seu llibre més recent és "Questioning for Formative Feedback: Meaningful Dialogue to Improveu Learning (ASCD)". La traducció al castellà d'aquesta obra ha estat realitzada per la Fundació Santa María Ediciones.

Jackie Acree Walsh és reconeguda pel seu treball al camp del feedback formatiu en educació. Al llibre “Feedback formatiu: Diàleg significatiu per millorar l'aprenentatge”, Walsh explora com els educadors poden utilitzar el feedback per millorar significativament l'aprenentatge dels estudiants a través d'un diàleg constructiu.

Hi ha diverses eines i tècniques per oferir feedback formatiu: observació directa; portafolis o carpetes d'aprenentatge; rúbriques, que aporten criteris específics per avaluar un treball; autoavaluació i coavaluació entre estudiants, que promouen la responsabilitat compartida de l'aprenentatge; preguntes obertes, que conviden els estudiants a analitzar el seu propi aprenentatge i establir connexions amb els objectius; o comentaris específics, que se centren en aspectes concrets del treball de l'estudiant i proporcionen informació útil per millorar. Els recursos que l'autora ens ofereix són nombrosos i tenen l'avantatge que no són teories acadèmiques, sinó experiències d'aula. Al final del llibre trobem enllaços a vídeos de les pràctiques descrites.

Diàleg basat en l'escolta activa i el feedback dialògic

L'escolta activa, caracteritzada per l'atenció plena, l'empatia i la comprensió és un element clau per establir un diàleg efectiu. És positiu perquè crea un ambient de confiança i respecte mutu. També perquè anima els estudiants a expressar les seves idees i dubtes. A més, assegura que la retroalimentació s'ha rebut i ha estat processada de manera adequada. És important que tots els estudiants participin en la conversa, no únicament aquells que tenen l'habilitat d'intervenir o perquè els ho demani el professor quan aixequen la mà.

El feedback dialògic se centra a crear un diàleg constructiu entre el docent i l'estudiant. Dit d'una altra manera, es tracta de centrar la pràctica a fer preguntes efectives que promoguin la reflexió i el pensament crític. Jackie Acree Walsh promou un model de qüestionament que ajuda els estudiants a desenvolupar habilitats de pensament superior i a participar més activament en el seu aprenentatge.

Aportacions més rellevants

Walsh posa èmfasi en la importància del diàleg bidireccional entre estudiants i mestres com a mitjà per proporcionar feedback formatiu. Un altre aspecte destacat és que el llibre suggereix estratègies concretes per ser aplicades en diverses situacions educatives i ajudar els docents a estructurar les seves interaccions de manera més efectiva. Un dels enfocaments clau és que fomenta l'autoreflexió entre els estudiants, ajudant-los a ser més conscients del seu propi procés d'aprenentatge i com ho poden millorar.

L'autora introdueix un model de retroalimentació altament interactiu i centrat en l'estudiant; en això es diferencia d'altres autors que ofereixen un enfocament més centrat en el docent. La seva aportació facilita un diàleg que empodera els alumnes perquè prenguin control del seu aprenentatge, una perspectiva que és tractada amb una profunditat i enfocament pràctic notables al seu llibre.

La nostra autora aconsegueix fer èmfasi en la importància de donar feedback específic per a les tasques que s'estiguin duent a terme i que estigui contextualitzat dins del procés d'aprenentatge de cada estudiant. Aquest enfocament se centra de manera específica en la importància del diàleg continu entre estudiants i educadors com a mitjà per proporcionar feedback personalitzat i adaptat a les necessitats individuals dels alumnes.

A diferència d'altres autors com John Hattie, que també posa èmfasi en l'impacte significatiu de la retroalimentació formativa en el progrés de l'aprenentatge, o Dylan Wiliam, que destaca el paper de la retroalimentació com a guia per a l'autoaprenentatge, Walsh se centra específicament en com el feedback es pot facilitar mitjançant un diàleg intencionat i estructurat, no solament com una pràctica de retroalimentació sinó com una activitat d'aprenentatge contínua i col·laborativa. El seu treball aprofundeix en l'aspecte interpersonal del feedback i com es pot optimitzar per fomentar l'autoregulació i el compromís de cada estudiant.

Un aspecte que interessarà als professors és que el llibre que comentem proporciona estratègies concretes i models de com els educadors poden implementar el feedback formatiu a les seves pròpies aules. Inclou exemples de preguntes i tècniques per fomentar un diàleg efectiu que ajudi els estudiants a reflexionar sobre el seu propi aprenentatge.

Possibles dificultats de la proposta

Tot i que el llibre ofereix estratègies pràctiques molt interessants, en alguns contextos educatius amb recursos limitats o classes molt nombroses, és un repte no menor portar a la pràctica les recomanacions de Walsh. Aquest tipus de projectes didàctics requereixen un clima d'aula adequat i un entrenament previ per part dels alumnes, per no dir la imprescindible formació específica i pràctica del professorat que l'ha de dur a terme.

Tampoc no faltaran veus crítiques que podrien argumentar que les tècniques proposades per Walsh poden ser difícils d'aplicar a les aules amb gran diversitat de necessitats dels estudiants.

Idees pràctiques amb missatge: un exemple

Qualsevol professor o mestre que es plantegi introduir canvis o elements de millora en la didàctica de les matèries que imparteix, naturalment, no entra en una aula improvisant, sinó que fa un ús intencionat del que ha pensat i planificat anteriorment. L'exemple següent és un d'aquests casos: estem d'acord amb Walsh quan afirma que “el plantejament de preguntes de qualitat engloba la planificació de les classes, el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat per preguntar i respondre i la moderació de classes”. Se'ns planteja un desafiament interessant: modificar els rols de mestres i alumnes, i això no és gens fàcil.

Pensar i plantejar preguntes de qualitat i fer que les puguin respondre tots els alumnes i no solament els més perspicaços o els que aixequen la mà suposa un canvi d'estil d'aprenentatge, i també d'ensenyament. A la pràctica, una de les coses que més costa als professors és esperar uns segons en silenci després d'haver plantejat una pregunta a classe. Aquesta acció, a més, s'ha d'adreçar a alumnes concrets i, amb el temps, tots han d'estar disponibles per respondre-hi. Una experiència que Walsh justifica amb molt bons arguments.

 


 


16 de maig del 2024

L’educació disruptiva: un canvi de paradigma

 Promoure els canvis requereix una nova manera de pensar

per Jordi Viladrosa i Clua

El terme "educació disruptiva" va ser encunyat per Clayton Christensen, un professor d'administració de negocis de la Universitat Harvard. Christensen va utilitzar el terme per descriure un nou model d'educació que s'allunya del model tradicional, basat en classes magistrals i exàmens. El nou model se centra en l'aprenentatge actiu, la personalització i l'ús de la tecnologia. És un concepte que ha estat àmpliament adoptat per descriure una varietat de noves tendències en l'educació, com ara l'aprenentatge en línia, l'aprenentatge basat en projectes i l'aprenentatge social.

Christensen és autor del llibre "Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns" (2010), on argumenta sobre el canvi disruptiu a l'escola pública K-12, utilitzant una àmplia gamma de continguts de la vida real. Un llibre que, segons Howard Gardner, parla de manera reflexiva i imaginativa sobre com pot ser l'educació genuïnament individualitzada i com portar-la a terme".

Altres persones que han contribuït al desenvolupament del concepte d'educació disruptiva són: Tony Wagner: expert en educació que ha escrit sobre l'educació del segle XXI. En el seu llibre "Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World" (2012) explora què han de fer pares, professors i empresaris per desenvolupar les capacitats dels joves per convertir-se en innovadors, a partir de la col·laboració, la resolució de problemes interdisciplinaris i la motivació intrínseca. O Ken Robinson, un conferenciant i educador que va escriure sobre l'educació creativa. En el seu llibre " The Element: How Finding Your Passion Changes Everything" (2009) considerava que tothom té un talent natural que hauria de ser cultivat. O el potser més conegut “Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education” (2016) on afirma que cal acabar amb l’antic sistema educatiu industrial i en el qual proposa un enfocament orgànic i personalitzat que es basa en els recursos tecnològics i professionals sense precedents actuals per implicar-hi tots els estudiants.

L'educació disruptiva és un concepte en evolució i encara està per veure quina repercussió tindrà realment en el sistema educatiu. No obstant això, és clar que el terme està tenint un cert impacte en el debat sobre l'educació, i ajuda a posar de manifest la necessitat de canviar els sistemes educatius tradicionals.

A casa nostra, un dels defensors de l’educació disruptiva és Joan Domingo Farnós, un professor jubilat que produeix i comparteix coneixement bàsicament a través del seu blog “Juandon. Innovación y conocimiento”. Farnós defensa que el treball en xarxa, en equip, i la intel·ligència col·lectiva són les bases del treball del segle XXI. Aquestes formes de treballar permeten a les persones compartir coneixements i experiències, i això condueix a una major innovació i productivitat.

Quan se li pregunta per l’educació disruptiva, Farnós sol explicar que qualsevol canvi requereix una nova manera de pensar. I afegeix: aquest canvi de mentalitat demana ser conscients de la situació actual i de la situació desitjada. Una vegada que tenim clars aquests dos punts, podem començar a buscar formes de resoldre el problema i fer-ho realitat. Però, a més de ser-ne conscients, també cal tenir ganes de canviar perquè el que és habitual és que hi hagi molta resistència a fer-ho.

Educació disruptiva: característiques

Les principals característiques de l'educació disruptiva  són:

  • Personalització: L'educació disruptiva posa l'estudiant al centre de l'aprenentatge i s'adapta a les seves necessitats individuals, tenint en compte els seus interessos, els seus estils d'aprenentatge i els seus objectius. Ben segur que la intel·ligència artificial (IA) oferirà un ajut considerable en aquest aspecte.
  • Ús de la tecnologia: Es proposa un ús intensiu de la tecnologia per crear experiències d'aprenentatge més interactives i immersives. Les plataformes d’aprenentatge en línia en són un exemple i les editorials educatives les promouen com a complement als llibres de text. Una altra manera és utilitzar la realitat virtual i la realitat augmentada per crear experiències d'aprenentatge immersives.
  • Aprenentatge actiu: L'objectiu és que l'estudiant sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i no solament un receptor passiu d'informació. El treball en equip i els projectes d'aprenentatge per fomentar la col·laboració i la creativitat són una manera de dur-ho a terme.
  • Aprenentatge en línia: És una eina que permet als estudiants accedir a l'educació en qualsevol lloc i en qualsevol moment. És una opció flexible i accessible que pot ser útil per a estudiants amb diferents necessitats.

En síntesi, l'educació disruptiva és un nou paradigma educatiu que s'adapta als canvis socials i tecnològics del segle XXI. L'educació disruptiva posa l'estudiant al centre del procés d'aprenentatge i utilitza la tecnologia per crear experiències d'aprenentatge més interactives i immersives.

El paper de la IA en l’educació disruptiva

La intel·ligència artificial (IA) no va pas néixer ahir, malgrat que en parlem molt darrerament, sinó que porta una dècada entre nosaltres, en segon pla, podríem dir. La IA té el potencial de revolucionar l'educació d'una manera disruptiva, i ens ofereix noves maneres d'aprendre i d'ensenyar. Ens pot ajudar a:

  • Personalitzar l'aprenentatge: La IA ens pot ser útil per recopilar dades sobre els estudiants, com ara el seu rendiment, les seves preferències i els seus estils d'aprenentatge. Aquestes dades es poden utilitzar per crear situacions d’aprenentatge personalitzades que s'adaptin a les necessitats individuals de cada alumne.
  • Automatitzar tasques repetitives, com ara la correcció d'exercicis o la generació de resums de contingut. Això alliberaria el temps dels professors per centrar-se en tasques més creatives.
  • Oferir aprenentatge en temps real, és a dir, crear entorns d'aprenentatge en temps real que permetin als estudiants interactuar amb el contingut i obtenir feedback immediatament. Això els pot ajudar a aprendre de manera més eficient.

Alguns exemples concrets de com la IA s'està utilitzant ja en l'educació disruptiva inclouen: plataformes d'aprenentatge en línia personalitzades, tutors virtuals, o simuladors i jocs educatius.

En general, la IA té el potencial de fer que l'educació sigui més accessible, eficaç i interessant. A mesura que continuï desenvolupant-se, és probable que descobrim nous usos de la tecnologia en l'educació disruptiva i innovadora.

Per acabar, entre els cada cop més nombrosos exemples de com la IA s'està utilitzant en educació disruptiva a Catalunya destaquem el projecte "E-learning per a la inclusió" que utilitza la IA per crear materials educatius personalitzats per a estudiants amb necessitats educatives especials. Aquests materials inclouen recursos visuals, auditius i tàctils. O el projecte "IA en educació”, una iniciativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix recursos, experiències i formació als professionals de l'educació que vulguin utilitzar la IA a les seves aules.

 

 Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/educacio-disruptiva/