26 de febrer del 2023

Les habilitats lingüístiques i la lectura crítica són imprescindibles per a la creació de coneixement

Ressenya de: 

Mueve la lengua, que el cerebro te seguirá

75 acciones lingüísticas para enseñar a pensar ciencias

Jordi Domènech és professor de secundària, activitat que compagina amb la seva tasca com a professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a assessor del Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És autor de nombrosos articles sobre didàctica de les Ciències i aspectes lingüístics de l'aprenentatge i participa en diferents espais de recerca i innovació educativa. La seva activitat de divulgació pedagògica i didàctica ha estat premiada amb el Premi Marta Mata de Pedagogia (2018) concedit per l'Associació Rosa Sensat i el Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic (2021), aquest darrer concedit al manuscrit que ha donat lloc a aquest llibre, adreçat principalment al professorat de ciències experimentals de secundària.


per Jordi Viladrosa i Clua

En aquest llibre, s'hi relaten i estructuren les reflexions, experiències i marcs teòrics que s’han acabat convertint en instruments com els que proposa el #projecteC3, (Creació del Coneixement Científic), el qual pretén desenvolupar eines lingüístiques útils per a l'alumnat de Ciències de secundària.

Es tracta d’un manual que mostra, de manera pràctica i a partir de trenta-quatre activitats de treball integrat de llengua i ciències aplicades a diferents cursos de secundària, com podem utilitzar eines lingüístiques per promoure els tipus de processos mentals que volem ensenyar a l'alumnat en les matèries de Ciències: dissenyar experiments, treure conclusions de dades, determinar la certesa d'una proposició...

Aquesta gran varietat d’experiències s'analitzen des de diferents marcs de la filosofia del llenguatge i la didàctica de les Ciències, i es proposen quaranta-un suports i bastides didàctiques que són útils per al disseny d'activitats d'aula.

Estructura

A part del capítol que fa d’introducció, els vuit capítols que conformen l’obra es presenten agrupats en tres blocs. El primer té tres capítols que exploren processos lingüístics clau per a la creació de coneixement científic. Un segon bloc se centra en les claus lingüístiques dels processos de validació del coneixement i consta de dos capítols. Per últim, el tercer bloc aplega en tres capítols més aspectes com el treball amb gèneres discursius de la ciència, la programació i el disseny d’unitats didàctiques interdepartamentals.

En cada capítol, s'exposa una situació i es proposa al lector “mirar-la” des de la simetria entre ciència i llenguatge. Segons l’autor, “amb el temps, m’he anat adonant que ensenyar els alumnes a pensar ciència també necessita  ensenyar-los a comunicar-se en el llenguatge de la ciència”.

Ciència, pensament i llenguatge

Les habilitats cognitivolingüístiques es poden relacionar amb bona part de les  tipologies textuals i amb diverses destreses de pensament. Això té a veure, com afirma Jordi Domènech, amb “aconseguir que l’alumnat desenvolupi la seva capacitat de comunicar i pensar en diferents àmbits discursius (ciències, matemàtica o art), una funció fonamental de l’escola”. L’autor relaciona les esmentades habilitats amb quatre instàncies bàsiques:

·        La ciència formula preguntes a partir de l’observació sobre els fenòmens.

·        La ciència no persegueix “la veritat” sinó la construcció d’explicacions que “serveixin” per a explicar el món.

·        Els models que s’utilitzen són provisionals; quan se’n valida un de millor, es fa la substitució de l’antic pel nou.

·        El procés de construcció i validació de models utilitza l’argumentació i procura arribar-hi per consens.

L’objectiu és ensenyar ciència i la forma de pensar-la a partir de metodologies com la indagació, la modelització i controvèrsies científiques, l’Aprenentatge Basat en Problemes i Projectes (ABP), i les controvèrsies sociocientífiques (dilemes o qüestions rellevants). Unes metodologies que s’utilitzaran en funció del propòsit que es comunica a l’alumnat: resoldre un escenari concret, elaborar un producte, prendre una decisió...

En aquesta línia, l’autor proposa l’ús de bastides didacticolingüístiques com:

·        Iniciadors de frase i connectors gramaticals

·        Organitzadors gràfics

·        Referents d’aula

·        Plantilles

·        Rúbriques i bases d’orientació

·        Modelatge

Malgrat que aquest manual és un compendi pràctic d’activitats i eines, és un mèrit de l’autor que acompanyi les seves aportacions amb arguments, exemples i abundant bibliografia. Des de la primera pàgina, ja es veu que no es tracta d’un assaig teòric sinó de l’experiència professional de qui ha fet realitat a l’aula la investigació-acció col·laborativa. Tota una declaració d’intencions per posar de manifest que la interdisciplinarietat no és una quimera, però que requereix la voluntat de voler-la dur a la pràctica i de solucionar els entrebancs amb què topa qualsevol projecte.

Orientacions per a la pràctica

Cada capítol acaba amb un interessant apartat de conclusions i orientacions. Presentem les orientacions a continuació a tall d’esquema.

Orientacions per al treball amb preguntes a l’aula

·        Dedicar temps i espais de qualitat a les preguntes

·        Acompanyar l’apropiació progressiva de preguntes al llarg d’un cicle o d’un curs

·        Crear una cultura i ambient d’aula rigorós i no amenaçador

·        Proposar contextos conflictius i “preguntables”

Orientacions per descriure i narrar científicament a l’aula

·        Utilitzar diverses destreses de pensament per tal d’oferir suport lingüístic

·        Proposar dinàmiques i activitats que facilitin un treball cooperatiu

·        Seqüenciar les activitats de manera que se separin clarament la descripció i la narració

·        Tractar curosament la incorporació del lèxic

·        Dialogar amb els alumnes explícitament de la importància que tenen aquestes accions per a la ciència.

Orientacions per explicar i justificar científicament a l’aula

·        Els textos expositius, explicatius i interpretatius representen diferents propòsits epistèmics i lingüístics.

·        Els models són lleis i teories que expliquen els fenòmens i s’expressen de maneres diferents.

·        Cal incloure el lèxic específic en el marc de les situacions conflictives que el fan necessari.

·        La conversa i el seminari socràtic són un bon mètode per construir explicacions.

Orientacions per argumentar a l’aula de ciències

·        Distingir entre tres propòsits de l’argumentació i connectar-los:

o   Argumentar per a construir coneixement científic

o   Argumentar per a utilitzar el coneixement científic

o   Argumentar per a prendre decisions

·        Triar temàtiques que animin els alumnes a participar, d’acord amb aquests factors:

o   Rellevància

o   Significança

o   Conflicte

o   Ciutadania

o   Obertura

Orientacions per al treball de la lectura crítica a l’aula

·        Explorar espais com blogs, xarxes socials o YouTube per trobar-hi ciència i incloure-hi l’educació mediàtica.

·        Proposar textos que continguin conflictes, visions enfrontades, decisions a prendre, des de rols i interessos diferents.

·        Ensenyar-los a distingir la bona informació de la que no ho és i a distingir les fal·làcies o biaixos.

Orientacions per a treballar amb gèneres discursius

·        Fer explícita a l’alumnat la connexió entre l’estructura comunicativa de cada situació escolar amb el gènere discursiu corresponent.

·        Explorar situacions comunicatives arquetípiques pròpies de la ciència: llibreta de laboratori, article científic, prospecte d’un medicament...

Orientacions per a dissenyar unitats didàctiques de treball integrat de llengua i ciència (TILC)

·        Programar i fixar de manera clara els objectius d’aprenentatge cognitius i lingüístics

·        Seqüenciar els objectius d’una forma lògica i accessible per a l’alumnat

·        Dissenyar o seleccionar materials, contextos i suports per a dur a terme aquesta seqüència

·        Triar i adaptar textos

·        Dissenyar i proporcionar suports

·        Avaluar: regulació, avaluació i qualificació dels objectius d’aprenentatge

Orientacions per a la transferència i la innovació TILC en el centre educatiu

·        Construir confiances, compartir visions i dissenyar plans, a diversos nivells; la qual cosa implica:

o   La col·laboració entre matèries lingüístiques i no lingüístiques

o   El treball i acords en àmbits o departaments

o   La col·laboració interdepartamental

o   El disseny de plans d’innovació i millora en l’àmbit de centre. O sigui, tenir un pla: objectius, actuacions, recursos, instruments, criteris i indicadors d’assoliment dels objectius

 

En definitiva, l’autor ens convida a una mirar el llenguatge des de les ciències i a l’inrevés. Les trenta-quatre experiències pràctiques de lectura, escriptura i oralitat pretenen ser un ajut per a facilitar el diàleg entre la teoria i la pràctica de les aules. Com afirma Jordi Domènech, “caminar de les idees a la pràctica és un procés difícil”. Els quaranta-un annexos que ens regala al llibre són una bona caixa d’eines perquè el repte sigui possible. Perquè la professió d’educador també ha de ser reconeguda pel seu vessant tècnic: els seus coneixements didàctics específics.

 

Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/les-habilitats-linguistiques-i-la-lectura-critica-i-la-creacio-de-coneixement/


Llegir bé és imprescindible per a pensar les ciències

Aquest article té com a eixos principals la relació necessària entre ciència i llenguatge. Ens facilita alguns consells de com implementar-ho a les aules de secundària. També té en compte els biaixos del professorat de llengua, per una banda, i del de ciències, per altra banda. Inclou alguna referència a l'estímul del pensament crític dels estudiants per a una lectura crítica del món i el paper que hi té la llengua i la ciència.

Per Jordi Viladrosa i Clua

La relació entre ciència i llenguatge és fonamental en el procés d'aprenentatge de les ciències per part dels estudiants. La ciència és un mitjà per conèixer el món i explicar els fenòmens naturals que tenen lloc al nostre voltant, mentre que el llenguatge és l'eina a través de la qual es comuniquen aquests coneixements, es desenvolupa el pensament crític i s'estimula la capacitat dels estudiants per analitzar i avaluar la informació disponible.

Estic convençut que la majoria de professors de ciències creuen que el llenguatge juga un paper important en la manera com percebem i comprenem la ciència, i que l'opció per unes o altres habilitats lingüístiques pot influir en la manera com es presenta i s'interpreta la informació sobre aquest àmbit del coneixement. Per la seva banda, el paper de la llengua en el desenvolupament de la ciència és fonamental, ja que és a través seu que es transmeten els sabers i s'expliquen els fenòmens naturals per comprendre el món.

Enfocaments dicotòmics que convé evitar

Tanmateix, sovint hi ha un biaix en la manera com s'aborden la ciència i el llenguatge a l'aula. D'una banda, els professors de ciències poden centrar-se en la transmissió de coneixements tècnics i en l'ensenyament dels mètodes científics, però poden descuidar el desenvolupament d'una argumentació correcta o comunicació expositiva clara i efectiva dels sabers adquirits. D'altra banda, els professors de llengua es poden centrar en l'ensenyament de les habilitats lingüístiques i la gramàtica, però poden descuidar la importància de la ciència i de la comprensió de la seva aplicació a la vida ordinària. És a dir, podrien sense pretendre-ho ignorar el context dels seus ensenyaments.

Dit d'una altra manera, l'enfocament excessiu en la transmissió de coneixements tècnics per part dels professors de ciències pot produir una manca de motivació per part dels estudiants, cosa que pot afectar negativament el seu aprenentatge a llarg termini. Alhora, prioritzar la gramàtica i la ciència del llenguatge pot derivar en una manca de connexió amb el món real.

Ciència i llenguatge, al mateix equip

Aquests biaixos a què hem al·ludit poden tenir un impacte negatiu en la formació científica dels estudiants i limitar-ne la capacitat per a comprendre i analitzar críticament el món que els envolta. Per tant, és crucial que els professors de ciències i els de llengua treballin junts per a integrar la ciència i el llenguatge a l'aula i fomentar el desenvolupament d'habilitats clau, com ara la comunicació efectiva, el pensament crític i la comprensió dels fenòmens naturals per a fer front els desafiaments del món actual i futur.

En general, es creu que el llenguatge i el pensament tenen un impacte important en la manera com es comprèn i es comunica la ciència, i viceversa. Per això, hauríem de donar més importància a la lectura, perquè, com afirma Neus Sanmartí (2020), “l'activitat lectora és a la base de moltes estratègies que són bàsiques per aprendre ciències, ja que possibilita establir relacions, comparar, generar preguntes, analitzar críticament, enriquir el vocabulari, apropiar-se de models textuals per a l'escriptura i, molt especialment, és una font de plaer”. Amb la qual cosa, segons Sanmartí:

Estar alfabetitzat científicament implica no sols comprendre les grans idees de la ciència sinó també ser capaç de parlar, llegir i escriure argumentant en funció d'aquestes idees, problematitzant-les. Un bon lector és aquell que és capaç d'integrar la informació que proporciona el text amb els seus propis coneixements i crear-ne un de nou, una interpretació que vagi més enllà del contingut de la lectura en si, i que tingui en compte les intencions de l'autor i allò que hi havia prèviament a la ment del lector. No totes les interpretacions del text són igualment bones, encara que normalment n'hi pot haver més d'una de vàlida. Principi del formulari

Principi del formulari

Un enfocament col·laboratiu entre departaments, que integri la ciència i el llenguatge a l'aula, requereix tenir en compte, segons Jordi Domènech (2022) dos punts fonamentals:

1.     El treball conjunt de matèries lingüístiques i no lingüístiques, cadascun des de la mirada.

2.     L'existència de bastides, plantilles i referents d'aula compartits entre matèries, que facilitin a l'alumnat connectar habilitats i recursos lingüístics entre matèries diferents.

Segons Domènech, el desenvolupament d'habilitats per a la lectura crítica és un aspecte fonamental de l'educació, ja que permet als estudiants analitzar de manera objectiva i reflexiva la informació que reben i formar-se les pròpies opinions. Cal tenir en compte també que "detectar biaixos o fal·làcies pot ser difícil per a l'alumnat", cosa que fa imprescindible conèixer i treballar diferents criteris que confereixin credibilitat a les fonts d'informació a què accedim.

Suggeriments per a l'acció

Per acabar, es presenten alguns consells per implementar una major relació entre ciència i llenguatge a les aules de secundària:

  1. Fomentar la comunicació efectiva dels coneixements científics: Els estudiants han d'aprendre a explicar i comunicar de manera clara i precisa els conceptes científics que estan aprenent.
  2. Desenvolupar el pensament crític: Els estudiants han de ser estimulats per analitzar, avaluar i formular preguntes sobre els conceptes científics i el món que els envolta.
  3. Integrar la llengua i la ciència: És important que els professors de ciències i de llengua treballin junts per integrar la llengua i la ciència en les activitats i projectes a l'aula.
  4. Ensenyar la importància de la ciència en la vida quotidiana: Els estudiants han de comprendre com la ciència afecta la seva vida diària i com poden aplicar els conceptes científics al seu dia a dia.
  5. Incentivar la discussió i el debat: Els estudiants poden exercitar-se en la discussió i debat, prèviament informats, sobre temes científics i les seves implicacions a la societat.
  6. Utilitzar una varietat de recursos: Els professors utilitzaran una varietat de recursos, com ara vídeos, jocs, experiments i discussions en grup, per ajudar els estudiants a comprendre i retenir els conceptes científics.
  7. Fomentar la lectura crítica: Els estudiants han de ser estimulats a llegir i analitzar informació científica de manera crítica i avaluar-ne la rellevància i veracitat.

Referències bibliogràfiques

Sanmartí, Neus (2020). Leer para aprender ciencias. INTEF. MECD. https://leer.es/recursos_leer/leer-para-aprender-ciencias-neus-sanmarti/

Domènech Casal, J (2022). Mueve la lengua, que el cerebro te seguirá. 75 acciones lingüísticas para enseñar a pensar ciencias. Graó.

 

Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/llegir-be-es-necessari-per-a-pensar-les-ciencies/