11 d’abril del 2023

Els entorns personals d’aprenentatge (EPA), una eina útil per a desenvolupar la competència digital docent

Un PLE facilita l’aprenentatge personalitzat i autònom a partir d’eines i tecnologies d’un àmbit majoritàriament digital.

Per Jordi Viladrosa i Clua

El repte d’enfocar de manera efectiva el desenvolupament professional del professorat té entre els seus objectius prioritaris la millora contínua de la funció docent a partir d’una formació contínua adequada. Una opció és, per exemple, la pràctica reflexiva, una metodologia que té com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica.

Sigui quin sigui el mètode formatiu escollit, per dur-lo a terme cal un conjunt d’habilitats, eines i una xarxa professional que ens faciliti l’oportuna gestió de la informació disponible a què podem accedir i la que cadascú pot generar i compartir.

Jordi Adell i Linda Castañeda són reconeguts pel seu treball en l'àmbit dels Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE, el seu acrònim en anglès). Una de les seves principals aportacions és l'elaboració d'un model de PLE, que descriu les diferents eines i recursos que els estudiants poden utilitzar per donar suport al seu aprenentatge personalitzat i autònom. La seva obra més coneguda és: Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red.

L’esmentat model ha servit, per una banda, com a marc de referència per al disseny i la implementació d'entorns d'aprenentatge personalitzats i autònoms. Per una altra banda, reconeix la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’aprenentatge i promou la inclusió d’una varietat d’eines i recursos que permetin als estudiants i als professionals construir el seu propi camí d’aprenentatge.

 

Elements principals del PLE, segons Adell i Castañeda

Descrivim breument tot seguit quins són els elements principals que configuren un PLE.

1. Fonts d'informació: es refereix a l'àmplia varietat de recursos que els estudiants poden fer servir per obtenir informació rellevant per al seu aprenentatge. Això inclou llibres, articles, vídeos, pàgines web, xarxes socials...

2. Eines de comunicació: són les eines que els estudiants poden utilitzar per interactuar amb altres, per col·laborar en projectes o per cercar retroalimentació i suport. Exemples d’eines de comunicació són el correu electrònic, les xarxes socials, els fòrums en línia i les aplicacions de missatgeria.

3. Eines per a l'organització i la gestió del coneixement: es tracta d’eines que ajuden els estudiants a organitzar i administrar la informació que han recollit, així com a crear i compartir contingut propi. Alguns exemples són les eines de gestió de tasques, els gestors de referències bibliogràfiques i els blogs.

4. Entorns d'aprenentatge en línia: són plataformes i eines específiques que s'utilitzen per a l'aprenentatge en línia, com ara Moodle, Edmodo o Google Classroom.

5. Eines per a la creació de contingut: permeten als estudiants crear i compartir els seus propis continguts, sigui text, àudio o vídeo. Exemples d’aquestes eines són les suites ofimàtiques, els editors d’àudio i vídeo, les plataformes de pòdcast i les eines de disseny gràfic.

6. Xarxes socials: són plataformes que permeten als estudiants interactuar amb els altres, compartir informació i construir la seva xarxa de contactes de caràcter acadèmic o professional.

 

Quina relació té un EPA o PLE amb els portafolis digitals dels estudiants?

Els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE) i els Portafolis Digitals dels Estudiants (PDE) estan estretament relacionats, ja que tots dos se centren en l'aprenentatge personalitzat i autònom i utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació com a suport a aquest procés.

Una aplicació pràctica d’un PLE per a l’alumnat ja la preveu la Llei d'Educació de Catalunya, a l’article 89, en el qual es fa una referència explícita als portafolis digitals dels alumnes i a la seva utilitat: “El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles, d’acord amb el que el Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència en el procés d’avaluació”.

En el context dels PLE, els estudiants poden utilitzar diferents eines i recursos en línia per construir i gestionar el seu propi entorn d'aprenentatge. En aquest espai personalitzat, poden integrar diferents eines i recursos, com ara fonts d'informació, eines de comunicació, plataformes d'aprenentatge en línia, eines per a l'organització i la gestió del coneixement, eines per a la creació de contingut i xarxes socials.

A més a més, els PDE s'utilitzen com una plataforma per documentar i mostrar allò que els estudiants aprenen i els permet recopilar i organitzar evidències del seu progrés i assoliments. Els PDE també poden incloure reflexions personals, objectius d'aprenentatge i retroalimentació rebuda, cosa que els permet reflexionar sobre el procés que han seguit i establir noves fites.

Opinió d’un expert en PLE i e-portafolis

Andreu Arbó Trabado, llicenciat en matemàtiques, amb experiència com a coordinador TIC i que actualment exerceix com a docent a l’Institut Josep Lladonosa de Lleida ens ofereix la seva opinió sobre la relació dels PLE amb la competència digital docent. El seu portafolis digital és una mostra viva de la temàtica que estem tractant en aquest article.

Quin significat té per a tu el concepte de "competència digital docent" i per què és important per a l'educació actual?

Bé, és una pregunta complexa. S’ha publicat el document marc que ens ho explica i, des de fa poc, gradua el grau d’assoliment d’aquesta competència. Des del meu punt de vista, però, la competència digital docent té dos objectius clars.

El primer es refereix a l'habilitat dels docents per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de manera efectiva amb la finalitat de millorar l'aprenentatge dels alumnes; és a dir, fer-ne un ús pedagògic com a eines tecnològiques per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). El segon vol fer competent el docent en les demandes contemporànies per realitzar qualsevol tràmit o gestió.

És rellevant perquè ajuda els docents a mantenir-se actualitzats i a satisfer les necessitats dels alumnes en una societat cada vegada més digital. Dona una visió més significativa de l’ús de les TAC.

Com descriuries l'evolució de la competència digital docent en els darrers anys? Podem afirmar que la tecnologia està passant per davant de la pedagogia?

La competència digital docent ha augmentat significativament gràcies a l'avenç de la tecnologia i l'explosió de les xarxes socials. Per aquest motiu, els docents ens hem hagut d'adaptar a la nova realitat: aprendre a utilitzar diferents eines digitals, implementar-les a l’aula i trobar el seu lloc dins del currículum.

Podem dir que tot això ha portat a un major enfocament en les metodologies d'ensenyament actives i participatives, així com en la personalització de l'aprenentatge. Per aquest motiu, crec que la tecnologia no està passant per davant de la pedagogia. La pedagogia continua sent crucial per proporcionar un enfocament equilibrat.

Vull afegir que això és gràcies als docents, que són capaços de seleccionar les eines i metodologies adequades per a cada situació d'aprenentatge i integrar-los en el seu pla d'ensenyament.

La teva manera habitual de treballar es basa en un entorn personal d'aprenentatge (PLE). Ens en podries explicar la teva experiència i com facilita l’aprenentatge i el treball en xarxa? Com poden els docents integrar els PLE a la seva pràctica educativa de manera efectiva?

Crec que els PLE són eines imprescindibles actualment. L’objectiu principal és que cada alumne creï la seva pròpia xarxa d'aprenentatge: diferents recursos, eines en línia, col·laboració entre iguals, treball en xarxa... Però hi ha un segon objectiu, el de crear un repositori i generar una seqüenciació del que es fa i quan es fa a l’aula. Aquest segon objectiu pot ser útil per a vincular el «feedback» entre famílies i docents (la qual cosa és essencial en l’educació obligatòria).

És difícil respondre com els docents podem integrar els PLE. Cadascú ha de trobar la manera de posar-los dins la seva parcel·la d'aprenentatge i pràctica educativa. Però hi veig dues formes, en principi: fer-ho animant els alumnes a crear el seu portafolis o tenir plataformes ja estructurades i organitzades on l’alumnat només ha d’afegir-hi material.

Dit d’una altra manera més concreta, els PLE poden ser una eina valuosa per a l'aprenentatge personalitzat i la col·laboració en xarxa, i els docents poden integrar-los de manera efectiva en la seva pràctica educativa per millorar l'aprenentatge dels alumnes.

A quins desafiaments han de fer front els docents actualment per integrar la tecnologia a la seva pràctica educativa i com poden superar-los?

Crec que els desafiaments als quals hem de fer front els docents a hores d'ara són abundants; i tots ells influeixen en com integrar les TAC dins l'aula. Per posar-ne uns quants: la falta de formació docent en tecnologia -lligat amb la falta de temps per a la formació-, la manca de recursos tecnològics a l'aula, hi ha tanta diversitat de recursos que és inviable tenir-los i controlar-los tots; i les dificultats no digitals per dur a terme la tasca docent de forma «normal».

Per superar els desafiaments, des del meu punt de vista, tenim tres grans eixos: primer, un canvi  d’objectius en l’esfera de la política (el sistema educatiu és una aposta de futur, no una aposta de legislatura). El segon és generacional, cal «reguanyar» el prestigi de la tasca docent, i per això cal començar ara per veure-ho en el futur. I finalment, el tercer eix és una formació docent individualitzada; tal com es demana fer per als alumnes, també cal una formació contextualitzada en els interessos i necessitats de cada docent.

Com pot ajudar la tecnologia a personalitzar l'aprenentatge i atendre la diversitat a l'aula? Com es pot avaluar l’impacte de la tecnologia educativa en l’aprenentatge dels estudiants?

Tal com he dit anteriorment, la tecnologia pot ajudar a personalitzar l'aprenentatge, proporcionar opcions i recursos en funció de les seves necessitats i estils d'aprenentatge d’un alumne... Això pot motivar-los i fomentar la seva autonomia i responsabilitat en el seu procés d'aprenentatge. Però cal dedicar-hi molt de temps per ara.

Per avaluar l'impacte de la tecnologia educativa en l'aprenentatge dels estudiants, es poden utilitzar diferents mètodes: avaluació de creacions amb rúbriques, generar autoavaluació de la percepció sobre l'ús de la tecnologia a l'aula, avaluar l’assoliment d’unes competències o actuacions en el món digital...

Com creus que la intel·ligència artificial (IA) i altres tecnologies emergents poden canviar el panorama educatiu en el futur pròxim?

La IA té el potencial de transformar el panorama educatiu en un futur no gaire llunyà, i ho farà millorant la personalització de l'aprenentatge. També transformant la realitat present. Jo la faig servir, els en parlo als meus alumnes i procuro fer-ne un bon ús i que ells també ho facin. Per exemple, com a suport per consolidar l’aprenentatge en temps de treball individual, o a casa quan estan estudiant, per exemple, si els sorgeix un dubte, és una bona eina per trobar-hi una resposta que et pot solucionar aquest atzucac i poder continuar. És un bon generador d’exercicis «típics», pots demanar a la IA activitats rutinàries per habituar-te a una certa dinàmica. I per als docents també és una gran eina amb la qual hem d’anar interactuant progressivament i amb la prudència necessària.

Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/els-entorns-personals-daprenentatge-una-eina-basica-per-a-desenvolupar-la-competencia-digital/